Sprawy karne - Kancelaria

Przejdź do treści
SPRAWY KARNE

Uwzględniając perspektywę interesu reprezentowanego klienta prosimy o zwrócenie uwagi na następujące aspekty pracy prawników naszej kancelarii:
W szeroko pojętej obronie praw klienta czuwamy nad rzetelnością każdego postępowania karnego, prowadzonego z naszym udziałem, niezależnie od pozycji procesowej. Świadczymy usługi prawne zarówno na rzecz oskarżonych w procesie karnym, jak również podmiotów występujących w danym układzie procesowym w charakterze pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych).
Mając na względzie priorytetowe dobro każdego klienta naszej kancelarii oraz zważając na potencjalne konsekwencje łączące się ze sprawą karną, zwracamy w szczególności uwagę na konieczność urzeczywistniania w codziennej pracy zasady indywidualizacji poprzez wnikliwą i rozważną  analizę okoliczności faktycznych i prawnych każdej prowadzonej przez nas sprawy.
Świadczona przez nas pomoc prawna ma charakter wielopoziomowy. Reprezentacja klientów – uwzględniając specyfikę spraw karnych - obejmuje następujące obszary:
- postępowanie karne, w tym:
* postępowanie przygotowawcze przez organami ścigania,
* postępowanie przed sądami I instancji,
* postępowanie po wydaniu wyroku, w tym postępowanie przed sądami II instancji zainicjowane wskutek wniesienia środka odwoławczego w postaci apelacji oraz postępowanie po uprawomocnieniu wyroku wskutek wniesienia kasacji bądź złożenia wniosku o wznowienie postępowania,
- postępowanie karne wykonawcze,
- postępowanie w sprawach o wykroczenia.
Uszczegóławiając powyższe, w zakresie znaczeniowym pojęcia „świadczenie pomocy prawnej” znajdują się następujące praktyczne aspekty pracy prawników kancelarii:
-    reprezentacja klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
- urzeczywistnianie aspektu dowodowego prowadzonych spraw poprzez szczegółową analizę materiału dowodowego, ze szczególnym uwzględnieniem procesowych reguł dowodzenia obowiązujących w polskim systemie prawnym,
- sporządzanie pism procesowych.
Wyrażając wolę uzyskania pomocy prawnej w sprawie karnej należy zwrócić uwagę na prawny wymiar nawiązania stosunku prawnego:
Art. 83 k.p.k.:
§ 1. Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego.
§ 2. Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.
Powyższy zapis normatywny – stosownie do art. 88 § 1 k.p.k. – stosuje się odpowiednio do pełnomocnika.
Art. 76 k.p.k.:
Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony pozostaje, może podejmować na jego korzyść wszelkie czynności procesowe, a przede wszystkim wnosić środki zaskarżenia, składać wnioski oraz ustanowić obrońcę.
Nasz adres:
ul. Krakowska 39/3A, 45-018 Opole
Napisz do nas
awaczek@kancelaria-waczek.pl
bwaczek@kancelaria-waczek.pl
Zadzwoń do nas:
Adwokat
Adrianna Wączek – 500369707
Radca Prawny
Bartosz Wączek - 572119100
Wróć do spisu treści